« هرجماعتي كه به مشورت و همفكري با يكديگر پرداختند به كمال مطلوب رسيدند»           حضرت علي (‌ع)

 شهروندان عزیز مي توانند پيشنهادها ، ايده­ها، ابتكارات و نظرات خود را براي رفع مشكلات و نارسائيهاي موجود در روند كارهاي شهرداري  ارائه دهند. پيشنهادهای شما در واقع تجلي‌گاه ابتكارات و خلاقيتهاي فردي و گروهي در بين شهروندان براي به وجودآوردن وگسترش روحيه مشاركت در جهت ايجاد پويايي و بهبود فرآيند و كيفيت ارائه خدمات است.
 
پيشنهاد طرحي است كه بوسيله يك يا چند نفر به منظور كاهش يا حذف  هزينه ها يا بهبود عملكرد ارايه مي شود، يك ايده و پيشنهاد مناسب بايستي ضمن توجه به مشكل ، راه حل يا راه حلهاي مناسبي را نيز ارايه دهد. پيشنهاد بايستي عملي و كارا باشد.

موضوعاتي که پيشنهاد تلقي نميشود :
۱.شکايتها يا تقاضاها از افراد و واحدها
۲.موضوعاتي که قبلا توسط شخص ديگري پيشنهاد شده و يا به اجرا درآمده يا در دست اجرا مي باشد .
۳.موضوعات بيربط با مسايل و فعاليتهاي شهرداري
۴.پيشنهادهاي مبهم يا بيان بديهيات
۵.بيان مشكل بدون ارائه راه حل