نام و نام خانوادگی : حجت رضا زاده
                                    سمت : مسئول دفتر شهردار
مدرک تحصیلی:    
                                                    

 نام و نام خانوادگی : سید باقر موسویان
                                    سمت : حراست
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس   
                                                    

 

 نام و نام خانوادگی : علی صفایی پور
                                    سمت : معاون- امور صنفی
مدرک تحصیلی: لیسانس   
                                     

 نام و نام خانوادگی : علی قلی زاده آذری
                                    سمت : مسئول امور مالی
مدرک تحصیلی: لیسانس   
                                     

 نام و نام خانوادگی : رضا مهدی زاده
                                    سمت : کارپرداز
مدرک تحصیلی: دیپلم   
                                     

 نام و نام خانوادگی : بهرام محرم زاده
                                    سمت : حسابدار
مدرک تحصیلی: لیسانس   
                                     

 نام و نام خانوادگی : محرم سلیمانی
                                    سمت :  مسئول در آمد
مدرک تحصیلی: لیسانس   
                                     

 

 نام و نام خانوادگی :  وحید رشیدی
                                    سمت :  واحد مالی - مسئول جمع دار اموال
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم   
                                     

 نام و نام خانوادگی : روح الله نعیمی صدیق
                                    سمت :  پلیس ساختمان
مدرک تحصیلی: دیپلم   
                                     

 نام و نام خانوادگی : عزرا ملکی
                                    سمت :  امور اداری وکارگزینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد   
                                     

 نام و نام خانوادگی : وحیده بهشتی
                                    سمت :  نوسازی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد   
                                     

 

 نام و نام خانوادگی : بهزاد ایرانی فر
                                    سمت : شهرسازی
                           مدرک تحصیلی: فوق لیسانس   
                                     

 

 نام و نام خانوادگی :  سعید عابدینی
                                    سمت : شهرسازی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس   
                                     

 

 نام و نام خانوادگی : بهزاد صابر
                                    سمت : عمران
          مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس   
                                     

 

 نام و نام خانوادگی :  جعفر ردادی
                                    سمت : فنی و عمران
                   مدرک تحصیلی: فوق لیسانس   
                                     

 

 نام و نام خانوادگی : سید محمد فردی
                                    سمت : حقوقی
مدرک تحصیلی: لیسانس   
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : جلیل خدابخش خامنه
                                    سمت : خدمات شهری
مدرک تحصیلی: دیپلم   
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : محبوبه کوزه گر
                                    سمت : مسئول دبیر خانه
مدرک تحصیلی: دیپلم   
                                     

 

 نام و نام خانوادگی : هادی الهیاری
                                    سمت :  متصدی دبیر خانه
مدرک تحصیلی: دیپلم   
                                     

 

 نام و نام خانوادگی : صمد ستاری علیشاه
                                    سمت : دبیر شورا - روابط عمومی 
           مدرک تحصیلی: لیسانس   
                                     

 

 نام و نام خانوادگی : ابراهیم ایلخانی
                                    سمت : مشاور
                                     مدرک تحصیلی: لیسانس