دستورالعمل

تعرفه عوارض  محلي سال 1395

       شهرداري‌شبستر

 

 

 

 

 

دستورالعمل

تعرفه عوارض  محلي سال 1394

       شهرداري‌شبستر